EXMAR heeft haar Corporate Governance Charter opgesteld met inachtneming van de Belgische Corporate Governance Code.

Het Corporate Governance Charter van EXMAR is goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 3 december 2020. Dit Charter wordt ook toegepast op alle ondernemingen van de Groep EXMAR.

Het Charter is een samenvatting van de regels en principes waarrond het corporate governance beleid van EXMAR georganiseerd is, en is gebaseerd op de bepalingen van de gecoördineerde statuten, het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de meest recente versie van de Belgische Corporate Governance Code  (de “Code 2020”). 

EXMAR publiceerde in haar jaarlijks financieel verslag 2020 een Corporate Governance Verklaring: Corporate Governance Verklaring 2020

Compliance/Naleving:

EXMAR erkent de noodzaak van duidelijke beleidslijnen, structuren en procedures om de naleving te garanderen van de wereldwijde toepasselijke normen, wetgeving en gebruiken gerelateerd aan Corporate Governance en om inbreuken te voorkomen op de naleving van de toepasbare mededingingswetgeving, belangenconflicten, voorkennis, fraude in de cijfers, fraude en corruptie, gezondheid, veiligheid, omgeving, gegevensbeheer en privacy.

Code van Bedrijfsethiek :

EXMAR’s Code van Bedrijfsethiek,  annex aan het Corporate Governance Charter beschrijft ‘onze manier van werken’. De Code combineert de waarden waar EXMAR belang aan hecht en vat de regels en richtlijnen samen welke nageleefd dienen te worden door iedereen binnen EXMAR. Deze regels en richtlijnen zijn verwant met aspecten betreffende respect voor anderen, de wetgeving, plaatselijke gebruiken, zorg voor de omgeving, bescherming van confidentiële informatie, bedrijfsmiddelen en voorkennis.

Dealing Code:

Een Dealing Code, annex aan het Corporate Governance Charter werd opgesteld.   Deze Dealing Code  richt zich tot alle werknemers, tijdelijk personeel, leden van de Raad van Bestuur en managers van EXMAR NV  en zijn dochtermaatschappijen . Deze Code geldt ook voor de consultants en adviseurs van de Groep.

Deze Code is bedoeld om te verzekeren dat alle personen die op om het even welk ogenblik Voorwetenschap bezitten geen misbruik maken van deze voorwetenschap en geen vermoeden wekken er misbruik van te maken (bv. door aandelen of andere effecten van de onderneming te kopen of te verkopen op basis van voorwetenschap). Ze wil ook verzekeren dat deze personen de Voorwetenschap vertrouwelijk houden en zich van marktmanipulatie onthouden.

De wettelijke grondslag van deze Code is de Verordening Nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik (de Verordening marktmisbruik), samen met haar uitvoeringsregels en de richtlijnen van de ESMA en de FSMA.